معماری

معماری چیست؟

این سوال برای اغلب افراد همیشه به وجود می آید که در واقع چیست؟

علم است یا هنر؟

حوزه نفوذ آن تا به کجاست؟

جایگاه رشته معماری در علم ساختمان کجاست؟

و سوالاتی از این قبیل که ذهن هر فرد حتی خود معماران را گاهی اوقات مشغول می کند.

به عنوان یكی از قدیمی ترین علوم، از پیشینه ای كهن برخوردار است.

پدیده ای است كه طی هزاران سال وجود داشته است و نمونه های آن به شكل بناها و ساختمانهای متعدد در جهان پراكنده می باشد.

امروزه واژه «معماری» در دو معنای وابسته بكار می رود.

1) به عنوان فرآیند ساماندهی فضا كه اسم معنا شمرده شده است .

به یك فعالیت آفرینشگر (خلاقانه) آدمی توجه دارد و بر پایۀ علمی – تجربی ، هنر و فناوری ساخت، پدید می آید.

2) به عنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری كه اسم ذات شمرده شده است.

به ساختمانهایی اشاره دارد كه پیش از ساخت آنها این فرایند پیموده شده است.

در زبان عربی از ریشه «عمر» به معنای عمران، آبادی و آبادانی و «معمار» بسیار آباد کننده است.

نمایش دادن همه 6 نتیجه