تاریخ

تاریخ (به یونانی: ἱστορία) مفهومی انتزاعیمی باشد که حداقل دو معنا از آن برداشت می‌شود؛

گاهی ناظر به رخدادهای گذشته است و گاه معطوف به پژوهش و بررسی رویدادها.

واژه‌شناسی

دربارهٔ واژهٔ تاریخ و منشأ آن، گزارش‌های مختلف و گوناگونی موجود می باشد.

عده ای ریشهٔ واژهٔ تاریخ را در زبان فارسی و مفهوم «ماه روز» جستجو کرده اند.

«ماه روز» در ایران باستان به معنای «تعیین روزی که در آن امری مشهور بین ملت یا دولتی آشکار شده یا آنکه در آن روز واقعهٔ ترسناکی چون زلزله یا طوفان حادث گردیده‌است.» می باشد.

آنچه که در این مفهوم دارای حضور و نمود بیش‌تری بوده، توجه به رخدادها و حوادث در قالب مکانی و زمانی است.

هیچ محصولی یافت نشد.