رهبری و رفتار سازمانی

رهبری و رفتار سازمانی

رهبری و رفتار سازمانی یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به گونه ای که آن‌ها به‌ صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند.

عده ای از صاحب‌نظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران بیان میکنند.

درحالی‌ که در مقابل، برخی، رهبری را بسیار فراتر از مدیریت قلمداد میکنند و معتقدند که رهبران سازمان‌ها الزاماً مدیران سازمان‌ها نیستند.

رهبری جزئی از مدیریت می باشد و این وظیفه همانند برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است.

مهمترین نکته در رهبری نفوذ و اثرگذاری می باشد.

رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می‌یابد و نفوذ نیز از قدرت سر چشمه می‌گیرد.

طبقه‌بندی منابع قدرت

قدرت سازمانی :۱-قدرت قانونی ۲-قدرت پاداش و تنبیه

قدرت فردی:۱-قدرت مرجعیت ۲-قدرت تخصصی

نظریه‌های هدایت و رهبری

  1. نظریه‌های خصوصیات فردی رهبری
  2. نظریه‌های موقعیتی و اقتضایی
  3. نظریه‌های رفتار رهبری

هیچ محصولی یافت نشد.